Mwy na dim ond lliw #556b2f

Polisi Camymddwyn Camweinyddu

Cynnwys Polisi

Polisi a fabwysiadwyd:

Diweddarwyd diwethaf:

21/04/2023

Cwmpas y Polisi

Darperir ar gyfer y polisi hwn Dark Olive CIC cwsmeriaid, dysgwyr ac aelodau staff sy'n defnyddio neu'n cyflwyno cymwysterau a gynigir gan Dark Olive CIC.

Adolygu trefniadau

Dark Olive CIC yn adolygu'r polisi hwn yn flynyddol yn unol â threfniadau hunanasesu. Bydd y polisi hwn hefyd yn cael ei adolygu yn ôl yr angen, mewn ymateb i adborth cwsmeriaid a dysgwyr neu ganllawiau arfer da a gyhoeddir gan sefydliad dyfarnu neu gorff rheoleiddio arall.

Lleoliad y Polisi

Mae’r polisi hwn ar gael i bob aelod o staff, trydydd parti a dysgwr ei gyrchu.

Cyfathrebu'r Polisi

Pob aelod o staff sy'n ymwneud â rheoli, cyflwyno, asesu a sicrhau ansawdd y cymwysterau a gynigir gan Dark Olive CIC, yn cael gwybod am y polisi hwn yn ystod eu cyfnod sefydlu cyflogaeth. Dysgwyr yn ymgymryd Dark Olive CIC bydd cymwysterau yn cael gwybod am y polisi hwn yn ystod eu proses sefydlu.

Datganiad Polisi

Diffiniadau o Gamymddwyn:

Camymddwyn yw unrhyw weithgaredd neu arfer sy’n mynd yn groes i reoliadau’n fwriadol ac sy’n peryglu cywirdeb y broses asesu a/neu ddilysrwydd tystysgrifau. At ddiben y polisi hwn mae'r term hwn hefyd yn cwmpasu camymddwyn proffesiynol.

Diffiniad o Gamweinyddu:

Camweinyddu yw unrhyw weithgaredd neu arfer sy'n arwain at ddiffyg cydymffurfio â rheoliadau a gofynion gweinyddol ac mae'n cynnwys cymhwyso camgymeriadau parhaus neu weinyddu gwael o fewn canolfan (ee cofnodion dysgwyr amhriodol).

Mae'r categorïau a restrir isod yn enghreifftiau o gamymddwyn a chamweinyddu.

Sylwch nad yw’r enghreifftiau hyn yn hollgynhwysfawr ac i’w defnyddio fel canllaw:

 • Llên-ladrad o unrhyw natur gan ddysgwyr
 • Ffugio tystiolaeth
 • Afreoleidd-dra arholiad o unrhyw natur gan ddysgwyr
 • Afreoleidd-dra arholiad o unrhyw natur gan staff
 •  Cyflwyno gwybodaeth ffug i ennill dirprwy neu gymhwyster
 • Ymddygiad sy'n gwahaniaethu, yn bwlio neu'n aflonyddu
 •  Ymddygiad amhroffesiynol
 • Ymddygiad sy’n debygol o beryglu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd
 • Ffugio cofnodion asesu a/neu arholiadau
 • Ffugio cofnodion gweinyddol

Dylai unrhyw berson sy'n nodi neu'n amau achosion o gamymddwyn a/neu gamweinyddu adrodd amdanynt i uwch aelod o staff Dark Olive CIC i ymchwilio.

Os amheuir bod uwch aelodau o staff yn ymwneud â chamymddwyn a/neu gamweinyddu, rhaid cysylltu'n uniongyrchol â'r sefydliad dyfarnu perthnasol.

Dark Olive CIC yn ymchwilio i bob achos a amheuir a phob achos gwirioneddol o gamweinyddu/camymddwyn.

Os bydd ymchwiliad yn dod o hyd i dystiolaeth o gamymddwyn neu gamweinyddu, Dark Olive CIC cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod buddiannau'r dysgwyr yn cael eu diogelu cyn belled ag sy'n rhesymol bosibl.

Rhaid i adroddiadau am gamymddwyn a/neu gamweinyddu gynnwys:

 • Enw'r dysgwr/dysgwyr
 • Manylion aelodau staff (enw, rôl swydd)
 • Teitl y cymhwyster yr effeithir arno neu natur y gwasanaeth yr effeithir arno
 •  Y dyddiad(au) yr amheuir bod camymddwyn a/neu gamweinyddu wedi digwydd
 • Natur lawn y camymddwyn a/neu gamweinyddu a amheuir neu wirioneddol

Dark Olive CIC yn cydnabod unrhyw adroddiadau sy'n ymwneud â chamweinyddu/camymddwyn o fewn dau ddiwrnod gwaith o'u derbyn. Dark Olive CIC bydd:

 • Trefnu i bersonél priodol adolygu'r adroddiad a chychwyn yr ymchwiliad
 • Anelu at weithredu a datrys pob ymchwiliad o fewn 7 diwrnod gwaith o dderbyn yr adroddiad
 • Rhoi cyngor ar ganlyniad ein hymchwiliad o fewn 2 ddiwrnod gwaith o wneud ein penderfyniad adrodd am unrhyw achosion o gamymddwyn a/neu gamweinyddu a amheuir neu wirioneddol i'r sefydliad dyfarnu perthnasol

Bydd unrhyw achosion o gamweinyddu neu gamweinyddu a amheuir neu wirioneddol yn cael eu hymchwilio gan reolwr perthnasol, a benodir gan y Uwch Dîm Rheoli.

Y Broses Ymchwilio

Gall ymchwiliad gynnwys:

 • Cais am ragor o wybodaeth
 •  Cyfweliadau (wyneb yn wyneb neu dros y ffôn) gyda phersonél sy'n ymwneud â'r ymchwiliad
 •  Penderfyniadau gwybodus yn cael eu gwneud ar sail y dystiolaeth a ddarparwyd
 • Diogelu hunaniaeth yr 'hysbyswr' os oes angen

Yn rhan o Dark Olive CIC statws canolfan gymeradwy gyda sefydliadau dyfarnu, rhaid hysbysu unrhyw sefydliad dyfarnu perthnasol am unrhyw ymchwiliadau ac adroddiadau a gynhyrchwyd o ymchwiliadau i achosion a amheuir neu achosion gwirioneddol o gamweinyddu/camymddwyn. Rhoddir yr holl ddogfennau sy'n ymwneud ag ymchwiliadau i'r sefydliad dyfarnu perthnasol, a all yn ei dro ddymuno cynnal eu hymchwiliad eu hunain, yn unol â'u polisïau a'u gweithdrefnau eu hunain yn ymwneud â chamymddwyn a chamweinyddu.

Camymddwyn Dysgwr

Os bydd ymchwiliad yn cadarnhau bod camymddwyn mwy darbodus wedi digwydd, Dark Olive CIC dim dewis arall ond gosod un neu fwy o'r cosbau canlynol ar y dysgwr.

Sylwch nad yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr:

 • Gwrthod y cyfan neu ran o dystiolaeth asesu'r dysgwr
 • Gwahardd dysgwr i sefyll arholiad neu gwblhau cymhwyster
 • Gwrthod y cyfan neu ran o farciau asesiad allanol y dysgwr
 •  Peidio â gofyn am dystysgrif(au) y dysgwr gan y sefydliad dyfarnu

Gall dysgwyr apelio yn erbyn unrhyw ganlyniad ymchwiliad camymddwyn, yn unol â Polisi Apeliadau Dark Olive CIC.

Disgresiwn

Mae yn ôl disgresiwn tiwtoriaid unigol yn Dark Olive CIC a ydynt yn galluogi dysgwr i ailgyflwyno tystiolaeth ar gyfer cymhwyster, os oes llên-ladrad gwirioneddol neu amheuaeth o unrhyw fath o gamymddwyn wedi digwydd.

Gellir rhoi cyfle i ddysgwr ailgyflwyno ei dystiolaeth unwaith, yn ôl doethineb eu tiwtor.

Codir £30 am unrhyw ailgyflwyno gwaith pellach, am ba reswm bynnag, y tu hwnt i'r ailgyflwyno tystiolaeth gyntaf. Dark Olive CIC yn cadw'r hawl i derfynu mynediad unrhyw ddysgwr i Dark Olive CIC cymwysterau, p'un a ydynt wedi talu'r ffi cymhwyster llawn ai peidio, oherwydd achosion lle amheuir neu achosion profedig o lên-ladrad neu gamymddwyn.

Ni fydd dysgwr yn cael ad-daliad am ei ffi cymhwyster nac unrhyw arian a dalwyd (fel rhandaliadau) os yw wedi cael ei derfynu rhag cwblhau Dark Olive CIC cymhwyster oherwydd llên-ladrad neu gamymddwyn – naill ai wedi’i brofi neu ei amau.

Os yw dysgwr i gael ei dynnu o a Dark Olive CIC cymhwyster oherwydd amheuaeth neu ddigwyddiad profedig o lên-ladrad neu gamymddwyn, byddant yn cael rhybudd ysgrifenedig o hyn.

Proses

Rhaid i diwtor hysbysu'r Dark Olive CIC IQA achosion a amheuir neu a brofwyd o lên-ladrad neu gamymddwyn.

A Dark Olive CIC bydd y tiwtor yn penderfynu a fydd dysgwr yn cael ailgyflwyno ei waith neu os yw am gael ei dynnu oddi ar ei gymhwyster, heb ad-daliad o'i ffi cymhwyster nac unrhyw randaliadau a dalwyd gan ddysgwr.

Os yw gwaith i'w ail-gyflwyno, rhaid i'r tiwtor ei dderbyn o fewn tri diwrnod i'r hysbysiad gan y tiwtor yr amheuir neu y profwyd bod eu gwaith wedi'i lên-ladrata neu fod camymddwyn wedi digwydd.

Os caniateir i ddysgwr symud ymlaen ar an Dark Olive CIC cymhwyster ar ôl i ddigwyddiad o lên-ladrad neu gamymddwyn profedig neu a amheuir gael ei nodi, bydd unrhyw faterion pellach neu faterion pellach o lên-ladrad neu gamymddwyn, boed yn rhai a amheuir neu wedi'u profi, yn arwain at dynnu'r dysgwr o'i gymhwyster Addysgol ar unwaith. Ni fydd unrhyw ad-daliad o unrhyw arian a dalwyd gan ddysgwr, naill ai'r ffi cymhwyster llawn neu randaliadau, yn cael ei ddychwelyd i'r dysgwr.

Rhaid rhoi gwybod i'r sefydliad dyfarnu perthnasol am bob achos o lên-ladrad a brofwyd neu a amheuir.

Trwy gofrestru ar a Dark Olive CIC cymhwyster, mae dysgwr yn cytuno i delerau ac amodau yn y polisi hwn.

Mwy na dim ond lliw

Cod dynodwr yn y cynllun lliw hecs y cyfeirir ato fel Dark Olive.

Diolch

Rydym wedi anfon e-bost atoch i gadarnhau eich tanysgrifiad